Sökresultat : föra protokoll » Sveriges Schackförbund

sep 152014
 

ssf120Protokoll från styrelsens möte helgen 6-7 september är publicerat och kan läsas här.
Första dagen av mötet ägnades åt en workshop om hur svenskt schack kan se ut i framtiden, under ledning av Johanna Valentin. Andra dagen fattades bland annat beslut om kommittéstruktur och kommittésammansättningar, där Skolkommittén delades upp i en ny Skolkommitté, som främst hanterar skolklubbar och utbildningsfrågor, samt Ungdomstävlingskommittén, som hanterar Schackfyran och övriga ungdomstävlingar. Nathalie Sundesten Landin kvarstår som ordförande i SK, medan Mats Sjödin blir ordförande för UTK.
Dessutom skapades en ny kommitté med uppgift att ta hand om utveckling av klubbschack och andra breddfrågor under ledning av Cajsa Lindberg. Inga ledamöter är ännu utsedda och den som är intresserad av att arbeta med dessa frågor är välkommen att kontakta Cajsa.

aug 142014
 

ssf120Protokoll från styrelsens konstituerande möte i juli är publicerat och finns att läsa här. Mötet ägnades främst åt formalia för att den nya styrelsen ska komma igång med sitt arbete, men dessutom diskuterades Schackfyrans riksfinal inför den kommande säsongen.
En kommitté fick ny ordförande vid mötet, i Skolkommittén ersätts Lennart Beijer av Nathalie Sundesten Landin.

feb 122014
 

ssf120Protokoll från helgens styrelsemöte är nu publicerat och finns här. Som redan har meddelats utsågs Sunne till SM-ort 2015 och Stockholm till SM-ort 2017. I övrigt ägnades mötet till stor del åt ekonomi. Bokslutet för 2013 är i stort sett klart och visar ett överskott på ungefär 600.000 kronor, och eftersom det statliga bidraget blivit högre än väntat budgeteras med överskott även 2014.
-Dessa överskott hjälper oss ytterligare att nå en betryggande nivå på det egna kapitalet, i enlighet med förbundets långsiktiga plan, säger SSF:s ordförande Carl Fredrik Johansson.
Två kommittéer fick ny ordförande i helgen, i Skolkommittén ersätts André Nilsson av Lennart Beijer, och i Elitkommittén tar Sverrir Thor över ordförandeskapet från Anders Pettersson.

sep 052013
 

ssflogoProtokoll från styrelsemötet 17-18 augusti är publicerat. På mötet rapporterades bland annat att projektet Schacknätet beviljats bidrag från Allmänna Arvsfonden med 608000 kronor per år i två år (dock med förnyad ansökan för år två). Tillsammans med tre pilotskolor ska SSF inom ramen för projektet bland annat ta fram instruktionsfilmer samt utveckla och ta fram metoder för skolklubbarna att tävla via internet.
Malmö Högskola är beredd att arrangera en högskoleutbildning för schackledare våren 2014, och beslut fattades om att SSF vill delta. Utbildningen kommer att omfatta 7,5 högskolepoäng och vara en så kallad uppdragsutbildning vilket bland annat innebär att högskolan tar ut en avgift för arrangerandet och att det är SSF som utser deltagarna.
SSF:s nuvarande kommittésystem har setts över, och styrelsen konstaterade att det i huvudsak fungerar bra och att det därför inte är aktuellt att göra några större ändringar för närvarande. Till ny ordförande i Tävlings- och regelkommittén utsågs Håkan Jalling.
Frågor om införandet av ett tränarlicenssystem och samordning av större öppna tävlingar till en nationell GP-serie diskuterades och kommer att hanteras vidare på kommitténivå. Vilka möjligheter som finns att öka de statliga bidragen genom att anpassa SSF:s organisation kommer också att utredas under hösten.

jun 222018
 
So och Nakamura spelade en lugn remi. Det blir nog tuffare tag i blixtspelet. (Foto: )

So och Nakamura spelade en lugn remi. Det blir nog tuffare tag i blixtspelet. (Foto: Turneringshemsidan/Lennart Ootes)

Liksom i förra veckans GCT-tävling i Leuven har Wesley So tagit ledningen efter snabbschackpartierna. Enda plumpen i protokollet kom mot Mamedyarov i den andra ronden. Det innebär samtidigt att ledningen till tvåorna Nakamura och Karajakin är endast en poäng. Ytterligare två poäng bakom ledaren återfinns Vachier-Lagrave, Anand och Aronian. Liksom i Leuven kommer det att bli en vild jakt på So under de 18 blixtronder som spelas lördag och söndag. Den här gången är emellertid avståndet mindre till förföljarna.

För övrigt är startfältet nästan detsamma som förra veckan. Enda förändringen är att Vladimir Kramnik ersätter Anish Giri.  Resultat

maj 312016
 

Som en del av samarbetet mellan SSF och Norges Sjakkforbund träffades de båda styrelserna i Stavanger i samband med Norway Chess, och då passade samtidigt SSF:s styrelse på att hålla sitt vårsammanträde.
Efter mötet bad Jesper Hall SSF:s ordförande Carl Fredrik Johansson att berätta vad som hänt på sammanrädet, vilket han gör på den här filmen. Protokoll från mötet finns här.

Dec 072013
 

ssf120Protokoll från styrelsemöte 9-10 november är publicerat och kan läsas här. Mötets viktigaste fråga var den preliminära budgeten för 2014, då styrelsen bland annat planerar följande nyheter:
-Genomförandet av en nationell Grand Prix-serie för öppna tävlingar.
-Ytterligare satsningar på schack.se i första hand vad gäller nyhetsrapportering.
-Satsning på talangutveckling över nätet.
-Deltagande med både herr- och damlag i OS 2014.
Enligt den preliminära budgeten räknar styrelsen med ett överskott på ungefär 150.000 kronor för 2014. Definitiv budget fastställs vid februarimötet, då statsbidragsintäkterna för 2014 är kända.
På mötet beslutades också om en rad ändringar av Schack-SM-arrangemanget inför sommarens tävling i Borlänge. Den viktigaste ändringen är att spelprogrammet justeras så att huvudturneringarna (Klass I, II, III, IV samt ungdomsklasserna och Veteran Allmän) spelas med start måndag 14/7 och avslutning söndag 20/7. Skälet är att man vill ha en festligare avslutning med många spelare på plats när elitgrupperna avgörs. Mästarklassen kommer att spela nio ronder över nio dagar, parallellt med SM-gruppen, Mästar-Elit, Junior-SM och Veteran-SM.
Vidare kommer Weekendturneringar att erbjudas både första och andra helgen, och Knatte-SM, som infördes på försök 2013, permanentas. Dessutom höjs startavgifterna med 50 eller 100 kronor beroende på klass, för att underlätta för framtida arrangörer och göra SM mera intressant att arrangera.
Ändringarna av spelprogrammet medför också att kongressen 2014 hålls söndag 13 juli.

feb 112013
 


westerberg1302 olund1302protokoll1302

Ett stort GRATTIS till Jonathan Westerberg och Joar Ölund som tog NM-guld i klass A respektive B!! Sverige hamnade till slut på en tredje plats efter Island och Danmark i den inofficiella nationstävlingen. Vi spelade mycket bra i sjätte och sista ronden där vi tog 6½ av 10. (RÄTTELSE: I rapport skrevs att vi tog 7½/12 vilket naturligtvis ska vara 7½/10). Joar spelade remi som vit och säkrade på så sätt första poängplats! Det var dock väldigt nervöst i ”green room” tills han också räknat ut att han skulle vinna med en halv kvalitetspoäng vid vinst för den värste konkurrenten Ramsdal. Något som också slog in. Jonathan lyckades vinna sitt sista parti efter lång kamp när endast kungar och bönder återstod och säkrade därmed segern i A-klassen! Tyvärr blev det inga fler medaljer för Sverige denna gång. I de flesta partier jag gått igenom under den här helgen så är det en sak som står ut över alla andra: Det är oftast de taktiska detaljerna som har blivit utslagsgivande. Jag ser en mycket stark potential hos våra unga spelare
som med förbättrade öppningskunskaper och taktikträning förmodligen skulle sätta en oöverstiglig press på våra nordiska grannar. Slutligen ett stort TACK till alla spelare, föräldrar och förbund som gör denna ungdomstävling möjlig!
Erik Hedman

Bild 1: Medaljörerna i A-klassen. Från vänster: Johann Mikael Karlsson (brons), Jonathan Westerberg (guld), Daniel Ebeling (silver).
Bild 2: Medaljörerna i B-klassen: Från vänster, Högni Nielsen Egilstoft (brons) , Joar Ölund (guld), Jens Albert Ramsdal (silver).
Bild 3: Sluttabell för den inofficiella nationstävlingen.
(Foto:Erik Hedman)

SSF:s stadgar

 

Stadgarna i pdf-format

Antagna av kongressen i Uppsala 2016-07-17. Reviderade av kongressen i Stockholm 2017-07-09.

§ 1 Namn
Sveriges Schackförbund, i fortsättningen kallat Förbundet, är en sammanslutning av distriktsförbund för schack i Sverige.

§ 2 Säte
Förbundets styrelse har sitt säte i Norrköping.

§ 3 Ändamål
Förbundets huvudsakliga uppgift är att verka för schackets utbredning, särskilt bland ungdom. Detta innefattar bland annat:
– att leda schacklivet i Sverige och företräda svenskt schack internationellt
– att tillvarata spelarnas, föreningarnas och distriktsförbundens intressen
– att utfärda bestämmelser för och organisera Förbundets tävlingar
– att med hjälp av kurser, informationsmaterial och övriga media sprida kunskap och information om schack
– att verka för att schack används som ett pedagogiskt verktyg och ett socialt hjälpmedel i svenska skolor
-att arbeta för att bevara schacket som kulturarv

§ 4 Medlemskap
Förbundet har tre former av medlemskap:
Distriktsförbund
-Distriktsförbund antas som medlem i Förbundet av kongressen. Delning av distriktsförbund, varigenom ett eller flera nya distrikt bildas, ska godkännas av kongressen.
-Styrelsen kan godkänna sammanslagning av förbund samt besluta om distriktstillhörighet för förening i de fall de inblandade distrikten är överens. Om de inblandade distrikten inte är överens, eller om styrelsen av andra skäl anser att det är lämpligt, ska frågan avgöras av kongressen.
Förening
-Förening ska vara medlem i ett distriktsförbund som är anslutet till Förbundet
-Förening ska ha minst tre registrerade medlemmar.
Enskild föreningsmedlem
-Medlemmen ska vara registrerad i en förening som ingår i ett distriktsförbund som är anslutet till Förbundet.
-Medlemmen ska vara registrerad med fullständiga uppgifter enligt vad som bestäms av förbundsstyrelsen.
-Medlemskap ska kunna styrkas på det sätt som bestäms av förbundsstyrelsen.
-Medlemmen ska ha ett medlemskapsdatum under det kalenderår som registreringen avser.

§ 5 Hedersmedlem och särskild medlem
Till hedersmedlem i Förbundet kan på förslag av styrelsen och efter beslut av kongressen utses person som gjort det svenska schacklivet synnerliga tjänster. Fråga härom behöver styrelsen inte delge distriktsförbund före kongressen. Utdelande av förtjänsttecken och liknande beslutas av styrelsen.
Specialsammanslutning för schack kan av styrelsen antagas till särskild medlem i Förbundet. Sådan sammanslutning tillhör inte något distrikt. Avgiften för sådant medlemskap samt de villkor i övrigt som skall gälla för medlemskap bestäms av styrelsen.

§ 6 Medlemsavgifter
Distriktsförbund skall vid den tidpunkt som styrelsen beslutar till Förbundet erlägga de medlemsavgifter som kongressen har fastställt. Förening skall till Förbundet göra medlemsregistrering enligt vad som vid varje tidpunkt föreskrivs av styrelsen.

§ 7 Likabehandling
I förbundet behandlas alla lika. Det betyder att ingen får diskrimineras eller utsättas för kränkande särbehandling på grund av t ex kön, könsöverskridande identitet, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller uttryck, hudfärg, nationellt- eller etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, politiska uppfattningar samt diskrimineringsgrunder.

§ 8 Disciplinära åtgärder
Disciplinära åtgärder utgörs av:
-Varning
-Avstängning
-Uteslutning
-Ekonomiska sanktioner

Disciplinär åtgärd kan vidtas mot medlem som bryter mot dessa stadgar, skadar Förbundets anseende, motarbetar dess syfte eller som inte uppfyller sina ekonomiska åtaganden mot Förbundet enligt följande:
-Distriktsförbund kan av kongressen varnas eller uteslutas
-För distriktsförbund och föreningar kan ekonomiska sanktioner utfärdas av styrelsen
-Förening och föreningsmedlem kan avstängas från deltagande i förbundets tävlingar

Disciplinärenden ska hanteras enligt de regler som fastställs av styrelsen. Sista instans i disciplinärenden som gäller förening eller föreningsmedlem ska vara en disciplin- och regelnämnd som utses av kongressen. Beslut av disciplin- och regelnämnden kan inte överklagas.

§ 9 Kongress
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Mellan kongresserna svarar en styrelse för verksamheten.
-Kongressombud skall vara medlem i Förbundet
-Anställd i Förbundet kan inte vara kongressombud
-Ledamot av styrelsen kan inte vara kongressombud

§ 10 Styrelse
Styrelsen består av ordförande, skattmästare samt högst sju ledamöter. Ordförandens mandattid är ett år. Övriga väljs på två år, med halva antalet varje år. Styrelsen konstituerar sig själv i övrigt varvid en av ledamöterna skall utses att vara skattmästare. Anställd i Förbundet kan ej väljas till ledamot av styrelsen. Styrelsen kallas skriftligt senast två veckor före möte.

§ 11 Beslutsordning
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Varje ledamot har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 12 Arbetsutskott, kommittéer m.m.
Styrelsen kan vid behov utse arbetsutskott, kommittéer eller andra organ för att löpande sköta eller bereda vissa frågor. Det åligger styrelsen att delegera beslutsrätt och fastlägga instruktion för sådant arbetsutskott, kommitté eller annat organ.

§ 13 Revisorer
Förbundet skall ha två ordinarie revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad eller godkänd, samt två revisorssuppleanter.

§ 14 Räkenskapsår
Förbundets räkenskapsår är 1 januari-31 december.

§ 15 Ordinarie kongress
Ordinarie kongress hålls årligen på tid och plats som styrelsen beslutar, som regel i samband med Förbundets mästerskapstävlingar.
Skriftlig kallelse till kongressen skall kungöras i Tidskrift för Schack. Härutöver skall skriftlig kallelse skickas till distriktsförbunden senast sex veckor före kongressen.
Rösträtt vid kongress har varje anslutet distriktsförbund med en röst för varje påbörjat 500-tal föreningsmedlemmar.
Ett distriktsförbund kan dock inte få fler röster än som motsvarar 20 procent av Förbundets totala antal medlemmar.
Föreningsmedlem och förening har närvaro- och yttranderätt vid kongress. Ombud skall ha fullmakt från det distriktsförbund ombudet företräder. Ombud får bara företräda ett distriktsförbund.
Kongressen är beslutsför med det antal ombud som infunnit sig.
Beslut fattas, utom i ärenden som avser §§ 22 och 23, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avslås förslaget. Fattade beslut träder i kraft med omedelbar verkan då kongressen avslutas, om inte kongressen beslutar annat.

§ 16 Obligatoriska ärenden vid ordinarie kongress
1. Val av kongresspresidium
2. Fråga om stadgeenlig kallelse
3. Fastställandet av dagordningen
4. Justering av röstlängd
5. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
6. Anmälan av protokoll från föregående kongress
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
8. Revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Propositioner och motioner
11. Medlemsavgifter och distriktsindelning
12. Verksamhetsplan och budget
13. Presentation av nominerade kandidater
14. Val av ordförande i styrelsen
15. Val av övriga ledamöter i styrelsen
16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
17. Val av tre ordinarie ledamöter samt två suppleanter till disciplin- och regelnämnden
18. Val av valberedningen och sammankallande i denna

§ 17 Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Valberedningens uppgift är att lämna förslag vid val enligt § 15 punkt 14, 15, 16 och 17. Valberedningens förslag bifogas kallelsen till kongressen. Eventuella motförslag skall vara Förbundet tillhanda senast två veckor före kongressen för att omgående tillställas anmälda kongressombud. Om av valberedningen nominerad kandidat på grund av sjukdom, avsägelse eller liknande anledning inte står till förfogande äger kongressen välja annan kandidat trots att ovan föreskriven tid för nominering löpt ut.

§ 18 Valprocedur
Erhåller vid val av en person fler än två kandidater röster väljs den som får absolut majoritet. I annat fall måste ett särskilt val äga rum mellan de två kandidater som får flest röster. Vid lika röstetal avgör lottning. Vid val av flera personer förklaras de valda som får högst röstetal. Vid lika röstetal avgör lottning. Personval skall ske genom sluten omröstning om något ombud så begär.

§ 19 Propositioner
Fråga som styrelsen önskar hänskjuta till kongressen skall delges distriktsförbunden senast sex veckor före kongressen.

§ 20 Motioner
Motionsrätt till ordinarie kongress tillkommer distriktsförbund och föreningar. Motioner skall inges till styrelsen senast tre månader före kongress. Styrelsen skall tillställa distriktsförbunden yttrande över inkomna motioner senast sex veckor före kongressen.

§ 21 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse skall vara distriktsförbunden tillhanda senast sex veckor före ordinarie kongress.

§ 22 Extra kongress
Extra kongress inkallas av styrelsen vid behov eller när minst tre distriktsförbund med sammanlagt mer än 25 procent av det totala antalet föreningsmedlemmar i Förbundet så begär, med angivande av ändamålet för den extra kongressen. Vid sådan begäran skall styrelsen kalla till extra kongress att avhållas inom åtta veckor. Inträffar ordinarie kongress inom fyra månader från det begäran om extra kongress inkommer kan ärendet hänskjutas till behandling på den ordinarie kongressen om styrelsen bedömer att saken kan anstå till dess. Skriftlig kallelse till extra kongress skall utsändas minst tre veckor före kongressen med angivande av de ärenden som skall behandlas. Har distriktsförbund begärt kongressen skall styrelsens yttrande i saken bifogas kallelsen.

§ 23 Stadgeändring
För ändring av dess stadgar krävs beslut vid kongressen med minst 2/3 majoritet bland de ombud som är närvarande vid omröstningen.

§ 24 Upplösning
För upplösning av Förbundet krävs beslut med minst 2/3 majoritet bland de ombud som är närvarande vid omröstningen, vid två på varandra följande kongresser. En av kongresserna skall vara ordinarie kongress. Om Förbundets upplösning beslutas skall kongressen även besluta hur Förbundets tillgångar skall disponeras.