Schackskolan

Start | Om schackskolan | Tekniska råd | Ordlista | Litteratur | Länkar | Kontakta oss

1: Utveckling, något om spelöppningar | 2: Kungsangrepp, offer | 3: Slutspelet, en början? | 4: Positionella och materiella värden | 5: Slutna ställningar och öppna linjer | 6: Bondecentrum - maktcentrum! | 7: Fängslingar och fällor | 8: Dubbelbönder | 9: Centralisering i slutspel | 10: Tornslutspel | 11: Effektiv pjäsplacering | 12: 7:e raden | 13: Blixtar ur det blå | 14: Det slitsamma positionsspelet | 15: Svaga fält | 16: Slutspelsprinciper | 17: Förberedelser - viktigt? | 18: Strategi och taktik | 19: Den som gapar över mycket... | 20: Du är bättre än Du tror...

Schackskolan: förutsättningar och syfte

Den här kursen förutsätter, att Du har kommit en bit på vägen i Dina schackstudier. Vi förutsätter att Du vet hur pjäserna går, är förtrogen med de grundläggande termerna och uttryckssätten i schack och känner till schacklig notation, dvs hur man i skriftlig form återger dragen (flytten) i ett parti. Du måste alltså t ex veta att S i Sf3 betyder springare (häst), att f3 är en bestämd schackruta (vilken?)och att uttrycket Sf3 betyder att en springare flyttas till denna ruta.

Förhoppningsvis är Du medlem av en schackklubb eller har goda vänner som Du har tillfälle att spela med. Kanske har Du ett schackspelsprogram, som gör att Du kan spela med hjälp av Din dator. Eller kanske har Du en schackdator. Vi känner mer än en som helt enkelt spelar schack med sig själv. Alla dessa sätt att praktisera schack är bra, om man vill öva upp sin spelstyrka.

Är Du obekant med schackspelet eller osäker på hur pjäserna går, måste Du börja med att på något sätt tillägna Dig schackspelets grunder. Vi hänvisar Dig till den litteraturförteckning, som ingår i denna kurs. Den ordlista, som ingår i vår egen kurs (se innehållsförteckningen i vänsterspalten på skärmen), förklarar och ger information om grundläggande ord och begrepp, som används i schackspelet. I viss utsträckning har vi länkat viktiga schackliga ord och uttryck till ordlistan. Är ett ord färgat och understruket som med några av orden ovan, kan Du genom att klicka på det snabbt förflytta dig till det ställe i ordlistan (eller eventuellt någon annan plats), där ordet förklaras eller där det finns någon förklarande anknytning till det. Därpå kan Du genom att klicka på menypunkten Gå till föregående eller Go Back (Gäller Netscape, men motsvarande finns i Explorer och andra Internet-program.) återvända till det ställe där Du höll på med Dina studier. Eftersom kursen inte är avsedd för nybörjare, föreslår vi emellertid, att Du tar itu med den här kursen först när Du ordentligt lärt Dig och blivit förtrogen med schackets grunder (regler, terminologi mm).

Böckerna i litteraturförteckningen ligger på de mest skiftande nivåer från böcker för nybörjare till böcker för mästare. Det gäller att söka finna något som är lagom för en själv.

Litteraturtillgången för begynnelsestadiet i schack är förhållandevis knapphändigt. Däremot är tillgången litet högre upp i studiegången överväldigande stor, inte minst när det gäller spelöppningskunskap. Kunskap om grundläggande principer för hur man börjar ett schackparti, alltså för spelöppningen, är viktig för framgång i schack. Däremot är spelöppningskunskap i den betydelsen, att man lär sig varianter utantill, mycket överskattad. Har man nämligen ingen insikt i varför man gör ett visst drag, brukar man vanligen inte kunna handskas med de situationer som draget ger upphov till.

Ett svåröverträffat medel att öka sin skicklighet i schack är studiet av mästarpartier. Man tar alltså ett mästarparti ur en dagstidning, en schacktidskrift, en schackbok eller en hemsida på Internet och spelar igenom det, samtidigt med att man hela tiden försöker förstå anledningen till att spelarna spelar som de gör och även varför de inte spelar vissa drag som kanske förefaller bra men inte är det. Helst ska partierna vara kommenterade av någon för uppgiften lämpad, eftersom schack helt enkelt är ett mycket svårt spel.

För den som är med i en klubb blir det småningom självklart att protokollföra alla egentliga tävlingspartier. Vi bortser alltså från blixtpartier och annat lättare gods. Har man då ett schackspelsprogram till sin dator, är det mycket rekommendabelt att mata in sina partier i datorns minne. Samtidigt som man gör detta kan man låta datorn analysera partiet. Man kan då sitta och iaktta hur datorn i varje situation försöker leta sig fram till det bästa draget. Att på detta sätt undersöka egna partier, att försöka förstå vad som var bra och vad som var dåligt och varför är mycket nyttigt. De bättre schackspelsprogrammen har numera en spelstyrka av inemot stormästarklass och finner i massor av fall betydligt bättre drag än man själv har lyckats finna under tävlingspartiets gång. Den här sysselsättningen är inte bara ofta mycket avslöjande utan dessutom stimulerande, idégivande och instruktiv.

Titta gärna även på Tekniska råd (se innehållsförteckningen).